AVÍS LEGAL

 


1. INFORMACIÓ GENERAL


El present text conté l'avís legal (en endavant, el "Avís Legal") que ha estat elaborat en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, amb la finalitat de regular l'accés i ús al present lloc web obratutelaragraria.org (en endavant, la "Web").

 


2. DADES IDENTIFICATIVES


Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la web són les que figuren a continuació:

Fundación Privada Obra Tutelar Agrària (en endavant, el "Titular de la Web")
Dades registrals: número 1077 de la constitución de la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària CIF: G08294480

Domicili: C/ LLeida 28, 08185 Lliçà de Vall – Barcelona

Email: info@obratutelaragraria.org

 

 

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

L'accés i utilització de la Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que disposen el present Avís Legal, sense perjudici de les condicions particulars que siguin d'aplicació a serveis concrets inclosos en la mateixa.

El mer accés i la utilització de la Web atribueix la condició d'usuari (en endavant, el “Usuari" en singular, i els "Usuaris" en plural) de la Web i comporta l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari, del total contingut de l’avís legal en la versió publicada a la Web en el moment de l'accés.

 

 

4. ACTUALITZACIÓ

Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda a la Web, així com a el present Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, essent responsabilitat de l'Usuari revisar-les en el moment de cada accés i / o utilització, ja que, la utilització dels serveis significarà la seva acceptació en la versió de l’Avís Legal que estigui vigent en el moment d'ús o contractació.

 

 

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

 

5.1. Veracitat de la informació

L'Usuari declara i s'obliga a que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la Web sigui certa, veraç, completa, precisa i que estigui autoritzat a divulgar-la.

 

5.2 Compliment de la legalitat

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la legislació vigent, amb el que disposa l’Avís Legal, així com amb la moral, la bona fe i l'ordre públic.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar la Web amb fins il·lícits, contraris al que estableix l’Avís Legal, o de forma lesiva per als drets i interessos del Titular de la Web o de tercers.

El Titular de la Web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l'accés i / o utilització de la seva Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a tot Usuari que incompleixi amb el present Avís Legal.

 

5.3 Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari haurà d'utilitzar la Web i els seus continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular de la Web pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'Usuari de l’Avís Legal.

 

6. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts de la Web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, marques, logotips, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat del Titular de la Web o el Titular de la Web ha estat degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

7. CONTINGUTS D'ALTRES LLOCS WEB

La Web pot posar a disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre d'altres, enllaços d'hipertext, banners, botons, directoris i qualsevol altra eina de recerca que permeti a l'Usuari accedir a llocs web diferents de la Web o llocs web de tercers (en endavant, "Links").

La utilització de Links no implica que hi hagi dependència amb el Titular de la Web, llevat que es digui expressament el contrari, ni suposa l'acceptació, aval o recomanació per part del Titular de la Web dels continguts o serveis per ells oferts, ni garantia a l'Usuari. Per tant, l'Usuari haurà de valorar sota la seva responsabilitat la navegació als altres llocs web a través d'aquests Links, quedant el Titular de la Web exonerat de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les que s'accedeixi a través dels Links.

De la mateixa manera, tots aquells Links entre qualsevol lloc web i la Web no impliquen, per la seva mera existència, relació legal entre la Web i la web que incorpori aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part del Titular de la Web de la seva existència i contingut.

 

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura que ho permeti la legislació vigent, el Titular de la Web s'eximeix de tota responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es pugui produir en la transmissió i funcionament de la Web, que tinguin origen en causes de força major o fortuïta (ja siguin problemes d'internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc.), o que hagués estat causat per mala fe de l'Usuari.
  2. De la utilització inadequada que els Usuaris puguin fer de la Web o de les webs d'enllaç, i que resultin en una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o en altres il·lícits civils o penals.
  3. De les reclamacions de tercers que es derivin de l'ús indegut per l'Usuari de la Web.
  4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests poguessin mantenir alguna relació contractual amb el Titular de la Web.
  5. De l'accés i ús de la Web a continguts no aptes, així com l'enviament de dades, per part de menors d'edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la Llei així ho requereixi, sent responsabilitat dels progenitors o tutors exercir el control adequat perquè els menors al seu càrrec evitin l'accés i ús a continguts no aptes.
  6. Dels errors o omissions, o desactualització dels continguts publicats a la Web.
  7. De les dades falses, imprecises, incorrectes o incompletes facilitades per l'Usuari que impedeixin transmetre els productes o serveis contractats i/o contactar amb l'Usuari.

 

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA

Si qualsevol clàusula del present Avís Legal fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tot, la resta de clàusules i considerant la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial al present Avís Legal, hagués d'afectar-les de forma integral.

 

10. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal, així com, totes aquelles relacions que puguin sorgir entre l'Usuari i el Titular de la Web per l'accés i utilització de la Web, s'interpretaran i regiran de conformitat amb la llei espanyola.

Amb el suport de:

Formem part de:

FedaiaFepaLogotip de la coordinadora catalana d'AssociacionsVenda de proximitat Directa

Amb la col·laboració de:

BellavistaSelerganCupasaEsports IrisFundació Pere TarrésLogo auot Dols