Història

OBRA TUTELAR AGRÀRIA


Va ser fundada l'any 1.928 per l'insigne patrici Ramón Albó Martí. Inscrita com a Associació al Govern Civil de Barcelona i dedicada a recollir, sostenir i emparar a menors de tots dos sexes procurant-los un règim familiar en el camp i amb ensenyament professional propi per a les llars rurals, va merèixer ser declarada com a Obra de Beneficència particular mixta per Real Ordre de 3 d'abril d'1.929.

Ramón Albó, persona de profundes conviccions religioses, ja anteriorment, sent encara estudiant de Dret, per “fer alguna bona obra” visitava la Presó de Barcelona situada en l'antic Convent de Sant Sever, del carrer Amalia, que servia, a un temps, de presó per a homes, dones, nens i joves. Explica el propi Ramón *Albó que visitava especialment l'anomenat pati “dels micos” en el qual es reunien gairebé un centenar de nens i joves, en edats compreses entre els nou i els divuit anys que romanien “sempre tots junts i completament ociosos, vivint en constant i nefasta promiscuïtat”. Aviat la seva obstinació va ser treure als més petits d'aquella presó i aconseguir per a ells un tracte i una situació diferenciada que permetés millorar la seva reeducació.

Aconseguit aquest objectiu com a conseqüència de l'establiment a Espanya dels Tribunals Tutelars de Menors, era precisa la creació de Centres especialitzats per a l'acolliment i el tractament dels menors necessitats de protecció social per l'abandó que eren objecte per part dels seus pares o de correcció i reeducació pels seus adquirits mals hàbits de conducta.

I Ramón Albó no va dubtar a crear OBRA TUTELAR AGRÀRIA dotant-la, per possibilitar la realització de les seves finalitats, amb la donació d'una finca de la seva propietat i adquirint, poc després, per a aquesta OBRA TUTELAR AGRÀRIA , una altra finca de gran extensió a Lleida que va sufragar amb fons propis i uns altres provinents del patrimoni de la seva esposa María Ferrer Bertrán, la seva constant i lleial col·laboradora qui, mancant de fills del seu matrimoni, va bolcar tot el seu amor maternal en els menors acollits per OBRA TUTELAR AGRÀRIA .

Així van néixer les Colònies Agrícoles de Santa María del Vallés i de Santa María de Gimenells que van seguir les vicissituds pròpies dels temps i que, en la dècada dels anys cinquanta, van acollir simultàniament a centenars de menors, als quals es donava l'ensenyament corresponent a la seva edat, al mateix temps que es cuidava de la seva educació amb la creació d'hàbits de treball i de la seva formació religiosa.

Morts el matrimoni Albó – Ferrer, tots dos veritables fundadors de l'OBRA TUTELAR AGRÀRIA , en data 9 de Novembre d'1.967, prèvies les autoritzacions pertinents, es va procedir al solemne trasllat de les restes de tots dos esposos a l'Església de la Colònia agrícola de Santa María del Vallés, en el creuer del qual reposen des de llavors sota una llosa de marbre amb la següent inscripció:

JUSTA DILECTOS NOSTROS
IN CHRISTO DOMINO
RESURRECTIONEM EXPECTAMUS.

En el transcurs dels 75 anys d'existència d'OBRA TUTELAR AGRÀRIA s'han produït notables canvis en totes les manifestacions de la vida que han obligat a OBRA TUTELAR AGRÀRIA a anar-se adaptant a les noves circumstàncies de tot ordre, però molt especialment als canvis en la tipologia dels menors que arriben a la seva cura, la qual cosa obliga a nous plantejaments per a la seva formació i tractament, però conservant sempre com a elements característics d'OBRA TUTELAR AGRÀRIA la vida en el mitjà rural, en contacte directe amb la naturalesa i la preparació per al treball com a instrument clau de formació personal, sense oblidar l'educació en els valors ètics i socials, sement de futura pacífica convivència.

OBRA TUTELAR AGRÀRIA s'ha constituït últimament com una Fundació Privada, sense ànim de lucre. Entitat que respon millor a la realitat de la seva creació, dedicada a ajudar i protegir a menors abandonats i a persones necessitades de tutela social que es puguin acollir sota la seva empara, creant ajudes, beques, escoles, granges i explotacions, entre unes altres, sent la seva activitat fundacional educativa i d'integració social, actuacions que podrà promoure i desenvolupar sola o conjuntament amb altres Entitats, Organismes o Empreses, procurant que l'acolliment, si és possible, es realitzi en grups o unitats de convivència situats en alguna de les Colònies Agrícoles de la Fundació, on s'atendrà a la seva educació i instrucció general, procurant facilitar-los ensenyaments agrícoles, teòriques i pràctiques.

Aquesta Fundació es troba inscrita en el corresponent Registre de Fundacions amb el número 1077 i OBRA TUTELAR AGRÀRIA manté un Centre residencial d'acció educativa per a joves en edats compreses entre els 14 i els 18 anys, en Concert amb el Departament de *Benestar i Família, de la Generalitat de Catalunya.